Volební program Komunistické strany Čech a Moravy pro město Louny

Za prvořadé pokládáme zvýšení bezpečnosti občanů. Rozšíření kamerového systému nepokládáme za zásah do soukromí, ale za naši větší bezpečnost. Kvalitní práce Městské policie v celém rozsahu jejích povinností je samozřejmostí. Je potřeba vytvářet i předpoklady pro získávání nových policistů.

Za významný problém města pokládáme parkování a garážování, především na sídlištích a v centru města. Výstavba parkovacích domů, parkoviště blízko centra za přijatelnou cenu, hledání míst pro výstavbu garáží jsou jen některé možnosti jeho řešení. Kvalitní a cenově dostupná městská doprava je i pro toto řešení potřebná.

Nezadržitelně se blíží konec skládkování komunálního odpadu. Proto je nutné hledat cesty náhrady, které současně sníží cenu již tak drahého odvozu odpadu ve městě.

Za samozřejmé pokládáme podporu sportu a kultury, především pro mládež. Podporu si zaslouží i začínající organizace jak ve sportu, tak kultuře a především je nutné dodržovat stanovená pravidla. Výstavbu nové plavecké haly spojit s přípravou volnočasového komplexu se Sportovní halou a Letním cvičištěm. Rozšiřování cyklostezek nejen ve městě je nutné i nadále podporovat a hledat jejich rozšiřování i lepší spoluprací s okolními obcemi.

Rovněž podpora aktivit pro seniory a zdravotně postižené si zaslouží trvalou pozornost. Zajištění lékařských pohotovostí je potřeba řešit i lepší spoluprací s obcemi celé oblasti.

Za významnou ale pokládáme i podporu mladých rodin. Ve městě je nutné vytvořit podmínky pro vznik startovacích bytů.

Potřebnou pozornost je nutné věnovat i životnímu prostředí. Péči o zeleň je potřeba řešit v celém městě komplexně. Včetně zachování Lounské tůně v rámci udržování vody v krajině. Jsme přesvědčeni, že by k tomu přispělo i zapojení města do aktivity „Chytré město“. Jsou i další oblasti, kde je co zlepšovat. Například školství, kde je potřeba účinně bojovat proti všem projevům šikany, vytvářet podmínky pro získávání kvalitních pedagogů včetně možností bydlení i pro další chybějící profese ve městě.

To vše je nutné řešit skutečně transparentním hospodařením města. Nesmí docházet k obcházení veřejných zakázek a plýtvání prostředky města za nesprávné rozhodování rady.

Město Louny si zaslouží lepší vedení než dosud!

Hlas pro kandidáty KSČM je hlasem pro skutečně lepší budoucnost města!

Jsme připraveni spolupracovat se všemi, kteří chtějí změnu k lepšímu!


Volební program Komunistické strany Čech a Moravy pro město Žatec

Volební program KSČM do zastupitelstva města Žatec neobsahuje žádné náměty, které musí být samozřejmostí. Máme tím na mysli pořádek ve městě, bezpečnost, péče o životní prostředí, revitalizace parků a permanentní komunikaci s občany města.

„KANDITÁTI KSČM NEJSOU SVÝMI PODNIKATELSKÝMI, ANI JINÝMI
AKTIVITAMI NAVÁZÁNI NA ROZPOČET MĚSTA A ORGANIZACÍ MĚSTEM ZŘÍZENÝCH“

V případě, že se zástupci KSČM dostanou do vedení města, budou prosazovat:
– výstavbu víceúčelové sportovní haly
– vytvoření dostatečného počtu parkovacích míst zřízením jednosměrných ulic (Louny,
Chomutov a další města jednosměrné ulice mají, osvědčují se)
– opravy komunikací, přičemž jediným kritériem bude jejich stav : např. Masarykova
(okolo pošty), Wolkerova, Studentská, Purkyňova, Husova, Svatováclavská, Karla IV
a další.
– udržení Žatecké teplárenské a.s. v kondici, která občanům a městu bude přinášet
prospěch
– prověření některých smluv, které jsou podle našeho názoru pro město nevýhodné
– důslednou kontrolu na všech úrovních řízení města
– střednědobý plán rozvoje města s městským architektem a vytvoření poradního orgánu
rady města z řad občanů, kteří mají zájem podílet se na rozvoji města
– po prověření majetkových poměrů k pozemkům vybudování in-line dráhy, která by
mohla být v délce cca. 5 km.
– výstavbu nového skateboardového parku
– ponechání Nemocnice Žatec, o.p.s. v majetku města Žatec, za co nejmenších městských dotací
– s některým bankovním domem projednat instalaci bankomatu v Podměstí
– budeme iniciovat rozšíření „Fondu rozvoje bydlení“ pro poskytování výhodných půjček na opravy rodinných domů a bytů, nejen v centru města

„NEPROHLAŠUJEME SE ZA PATRIOTY MĚSTA, JAKO PATRIOTI VŠAK PRO MĚSTO PRACUJEME;

ŽATEC SI ZASLOUŽÍ STAROSTU/KU NA PLNÝ ÚVAZEK NEJSME SPOKOJENI S PRACÍ MĚSTSKÉ POLICIE A KONTROLOU JEJÍ ČINNOSTI NADŘÍZENÝMI

Za odevzdané hlasy v komunálních volbách ve prospěch KSČM, předem děkujeme.


 VOLEBNÍ PROGRAM KSČM PODBOŘANY

– Bezpečné město včetně přidružených obcí

 – Čisté město a spádové obce

– Levné startovací byty pro pracující, nikoli pro ty, kteří  pracovat nechtějí

– Zajištění zaniklých zdravotnických služeb (např. zubař)

 – Navrácení města do sítě přímé autobusové dopravy  (celostátní) např. Praha, Louny, Ústí nad Labem

– Podpora kulturního vyžití dostupného pro všechny

– Podpora rozvoje malého podnikání

– Školství – udržet alespoň současnou úroveň

– Sport – řešení dle vznikajících požadavků, dle potřeb sportu

 – Snížení poplatků za komunální odpad

 Nechceme slibovat nemožné, ale problémy řešit společně s Vámi, s těmi, kteří nám dají svůj hlas

        Dejte svůj hlas číslu 4 –   kandidátní listina KSČM 

 

 

 


Volební program Komunistické strany Čech a Moravy pro město Postoloprty

Vážení spoluobčané,
i v našem městě je určitě co zlepšovat. V našem programu vám předkládáme to, co
považujeme za nejdůležitější pro rozvoj města a spokojenost jeho obyvatel.
Jsme přesvědčeni, že je nutné zlepšit práci Městské policie včetně zvýšení počtu policistů
s cílem zvýšit bezpečnost občanů i v satelitních obcích.
Je potřeba i zefektivnit odvoz komunálního odpadu s cílem snížit cenově náročný odvoz
odpadu.
V podpoře sportu a kultury pokládáme za nejdůležitější dokončení přestavby fotbalového
areálu v souvislosti s dostavbou dálnice D7. Trvalou podporu si zaslouží i všechny
organizace, které pracují s dětmi a mládeží.
Trvalou pozornost je potřeba věnovat i řešení problémů všech obcí, které pod město spadají
včetně zlepšování jejich vzhledu a podmínek života jejich občanů.
Důležité je podporovat i aktivity pro seniory a zdravotně postižené včetně hledání možností
zajištění lékařské pohotovostní služby.
Za důležité pokládáme i podporu mladým rodinám tak, aby zůstávali žít v našem městě.
I nadále je důležité podporovat aktivity vedoucí ke zlepšování životního prostředí a péči o zeleň.
Jsme přesvědčeni, že je nutné zvýšit transparentnost hospodaření s prostředky města.
Předem vám děkujeme za hlasy pro naše kandidáty, kteří chtějí pracovat ve prospěch města.